top of page

Informace o zpracování osobních údajů

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby Dana Roučková, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, identifikační číslo: 06300332, sídlem Horní Kamenice 55, 345 62 (dále jako „Správce“) zpracovávala Vaše osobní údaje dle konkrétního souhlasu, který jste jí udělili, za dále uvedených podmínek.

 

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

 

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s účastí na konkrétní soutěži nebo akci či v souvislosti s marketingovými aktivitami Správce, např. přihlášením odběru mailových, tištěných nebo telefonických sdělení, přihlášením se na sociální sítě Správce nebo navštívením webové stránky Správce. Správce bude zpracovávat především jméno, příjmení, e‐mail, telefonní číslo, adresu bydliště, fotografie.

 

Účel zpracování Vašich osobních údajů

 

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účely účasti na akcích/soutěžích pořádaných Správcem (včetně zveřejňování fotografií z těchto akcí/soutěží na webu Správce a v jeho propagačních materiálech), přímého marketingu (nabízení produktů a služeb Správce či třetích osob) a užívání webové stránky Správce.

 

Zpracování osobních údajů dětí a mladistvých

 

V případě zpracování osobních údajů osob mladších 15 let je nutný souhlas jejich zákonného zástupce. Právní základ zpracování osobních údajů Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění jednotlivých výše uvedených účelů a oprávněných zájmů Správce. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 - (dále jako „GDPR“). Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v případě soutěží po dobu soutěže a 3 měsíce po skončení soutěže, v souvislosti s účelem přímého marketingu, 6 měsíců po skončení jiné akce, po dobu 5 let od otevření emailového newsletteru zasílaného Správcem, navštívení akce pořádané Správcem nebo navštívení webové stránky Správce, pokud tento souhlas neodvoláte.

 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

 

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: danarouckova.foto@gmail.com. Odvolání souhlasu je rovněž možné přímo z každého Vám zaslaného obchodního sdělení e-mailem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas. Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům K Vašim osobním údajům bude mít přístup Správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Těmito osobami jsou zejména organizátoři soutěží a akcí, právní a marketingoví poradci, správci webové stránky. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.

 

Zpracování protokolových souborů

 

V rámci přístupu na své webové stránky zpracovává Správce vyhodnocování její návštěvnosti a cílů této webové stránky prostřednictvím vyhodnocovacích nástrojů Google Analytics, které nabízí společnost Google. Vyhodnocování návštěvnosti webových stránek provádí Správce za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování. Zpracování protokolových souborů , které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky, jsou IP-adresa, datum přístupu a doba přístupu, případný dotaz návštěvníka, kód odpovědi http, přenášené skupiny dat, údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.

 

Použití souborů cookie a analýza webových stránek

 

Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá Správce na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. Seznam veškerých cookie souborů, které Správce shromažďuje na svých webových stránkách je k dispozici zde. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče.

Návod na deaktivaci a odstranění Cookies naleznete v nápovědu příslušného prohlížeče.

 

Google Analytics a Google Adwords

 

K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá Správce službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View,

 

CA 94043, USA („Google“). Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách Správce nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

 

Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde. Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, a dále pak i:

 

• kliknutím na příslušný odkaz, čímž bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookie, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce;

 

• instalací příslušný pluginu do prohlížeče. Tento plugin funguje jen v příslušném prohlížeči na příslušném počítači a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán, aby byla zachována deaktivace služby Google Analytics.

 

V rámci služby Google Analytics využívá Správce i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější. Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek Správce vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí dostupného odkazu.

 

Užívání sociálních pluginů

 

Webové stránky Správce obsahují také sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými příteli a dalšími kontakty. Jedná se o:

 

• plugin sítě Facebook, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;

 

• plugin služby Youtube, který spravován společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dceřiná společnost Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043;

 

• plugin služby Instagram, který je spravován společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.

 

Prosím vezměte na vědomí, že tyto sociální pluginy nejsou spravovány Správcem, který tak není odpovědný za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují, ani za jejich funkčnost a případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.

 

Kontaktní údaje správce

 

Správce můžete kontaktovat na emailu: danarouckova.foto@gmail.com či písemně na adrese Horní Kamenice 55, 345 62. Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností Správce může být veškerá komunikace mezi Vámi a Správcem monitorována.

 

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

 

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

 

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je Správce zpracovává pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné podat správci. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, Správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

 

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností Správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

Povinnost poskytnout osobní údaje

 

Následky neposkytnutí osobních údajů Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci neposkytnete, nebude Vám moci posílat jednotlivá obchodní sdělení, ke kterým se přihlašujete (např. bez Vaší emailové adresy Vám Správce nebude schopen zaslat newsletter, pozvánku na akci apod.). Je však zcela na Vašem uvážení, zda chcete tato sdělení odebírat, či nikoliv.

 

01.12. 2023

bottom of page